Podpořené sociální služby

§ 43

Podpora samostatného bydlení

(1) Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,

včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

d) sociálně terapeutické činnosti,

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí. 

 

§ 57

Azylové domy

(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí.

 

§ 58

Domy na půl cesty

(1) Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které

po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou

propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování

sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 60a

Intervenční centra

 (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je

osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48

hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc

intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené

násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a

to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním

dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní,

terénní nebo pobytové.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) sociálně terapeutické činnosti,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí.

(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje vedle

základních činností uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

(4) Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními

centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi,

útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.

 

§ 61

Nízkoprahová denní centra

(1) Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby

bez přístřeší.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

  

§ 65

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

(1) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů

dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u

kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí.

  

§ 67

Sociálně terapeutické dílny

(1) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na

otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora

zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností

vedoucích k sociálnímu začlenění,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 

§ 69

Terénní programy

(1) Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový

způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro

problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních

látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně

ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich

způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí.